Home PageCennikInformacjeOgrzewanieSklep internetowy

Maty grzewcze Thermoflex


Maty grzewcze Thermoflex


Maty grzewcze ThermoflexMaty grzewcze ThermoflexMaty grzewcze Thermoflex


Maty grzewcze Thermoflex


Mata grzejna pod wszystkie typy pod��g

Charakterystyka produktu

Themoflex to samoprzylepna mata grzejna. Sk�ada si� ona z kabla grzejnego rozmieszczonego w sta�ych odleg�o�ciach na siatce plastykowej, wzd�u� kt�rej znajduj� si� cztery samoprzylepne ta�my. Jest jednostronnie zasilana; ko�czy si� tylko jednym przewodem pod��czanym do termostatu. Dzi�ki tej konstrukcji Thermoflex jest niezwykle �atwy i prosty w instalacji, a niski profil zabudowy (4 mm) eliminuje uci��liwe i kosztowne prace dodatkowe, np. podwy�szanie prog�w, obcinanie drzwi.

Zastosowanie

Mata grzejna Thrmoflex przeznaczona jest do instalacji pod wszystkimi typami p�ytek ceramicznych i pod��g kamiennych. Mo�na j� r�wnie� po�o�y� bezpo�rednio mi�dzy belkami pod pod�og� z desek i nie zmienia to wysoko�ci zabudowy.

Informacja dodatkowa

Mo�na zwi�kszy� efektywno�� ogrzewania stosuj�c w�a�ciw� izolacj� – Depron ®.
Depron to p�yta izolacyjna z polystyrolu o bardzo dobrych w�a�ciwo�ciach izolacji termicznej. K�adzie si� j� bezpo�rednio pod mat� grzejn�, co zwi�ksza efektywno�� grzewcz� i zmniejsza koszty zu�ycia energii.

Instalacja

Zainstalowanie maty Thermoflex nie sprawia �adnych problem�w. Monta� nale�y rozpocz�� od miejsca, z kt�rego d�ugo�� przewodu zasilaj�cego umo�liwi pod��czenie do termostatu. Poniewa� siatk�, na kt�rej umieszczony jest kabel grzejny mo�na przycina� i odpowiednio formowa� Thermoflex mo�emy dostosowa� do kszta�tu ka�dego pomieszczenia. Przylepce umo�liwiaj� dok�adne przymocowanie maty do pod�o�a. Zalanie klejem do terakoty zwi�ksza wysoko�� zabudowy zaledwie o 4mm.

Wymiary i moc grzewcza

Mata grzejna Thermoflex jest dost�pna w 22 r�nych wymiarach. Wyst�puje r�wnie� w dwu rodzajach mocy grzejnej: 95W/m² oraz 120W/m² (patrz: tabelki poni�ej)
Dla starszych mieszka� i dom�w o s�abszej izolacji polecamy maty o mocy 120W/m². Napi�cie zasilania – 230V

Cennik

Artyku� nr Nazwa Cena brutto
E 89 602 50 Thermoflex Kit 100 1380W 1742,28 z�
E 89 602 30 Thermoflex Kit 100 150W 538,88 z�
E 89 602 32 Thermoflex Kit 100 200W 335,05 z�
E 89 602 34 Thermoflex Kit 100 250W 371,91 z�
E 89 602 36 Thermoflex Kit 100 340W 416,58 z�
E 89 602 38 Thermoflex Kit 100 400W 480,80 z�
E 89 602 40 Thermoflex Kit 100 480W 523,80 z�
E 89 602 42 Thermoflex Kit 100 530W 577,97 z�
E 89 602 44 Thermoflex Kit 100 640W 588,58 z�
E 89 602 46 Thermoflex Kit 100 780W 711,99 z�
E 89 602 48 Thermoflex Kit 100 940W 1417,79 z�
E 89 602 17 Thermoflex Kit 300 150W 438,46 z�

Gdy warto�� zam�wienia przekracza kwot� 2500 PLN (netto) wyra�on� w cenach detalicznych, to obowi�zuj� ceny hurtowe.

Emuz 10 lat gwarancji Emuz CE

Ogrzewanie podogowe

Zab. przeciw zamarzaniu

Izolacje termiczne

Termostaty cyfrowe

Inne produkty

Thermoflex Instrukcja

Emuz instrukcja zobaczEmuz instrukcja pobierz

Id do sklepu internet.

Copyright: Emuz Sp. z o.o. Ogrzewanie podogowe 2005 - 2011

Projekt i wykonanie: redF5 Tworzenie stron www